Treść główna

Kursy dla dzieci – kl. 4-8 szkoła podstawowa

Punktem wyjścia opracowania naszego ramowego programu nauczania w klasach 4-8 SP jest podstawa programowa obowiązująca dzieci w szkole podstawowej.

Nie chcieliśmy bowiem, żeby przerabiany na naszych zajęciach materiał był oderwany od szkolnej rzeczywistości.

Dzięki takiemu założeniu zdecydowanie poprawia się efektywność nauczania. Dzieci nabierają pewności siebie i swoich umiejętności językowych.

Zbudowana w ten sposób odwaga językowa przekłada się bezpośrednio na motywację do nauki i do dalszego doskonalenia swojej znajomości j. angielskiego, co staje się nieodzownym elementem pozwalającym zdobywać kolejne stopnie zaawansowania.

Na naszych zajęciach stawiamy na komunikatywność. Wszystkie przerabiane treści, zagadnienia gramatyczne ukierunkowane są na rozwijanie umiejętności praktycznego ich wykorzystywania w sytuacjach codziennych.

Dla wszystkich nowych uczniów, pierwsze 2 lekcje są całkowicie darmowe!!

Rodzic nie musi kupować „kota w worku”.

Darmowy tydzień próbny, to przede wszystkim możliwość sprawdzenia czy dzieci dobrze czują się na naszych zajęciach i czy odpowiada im przyjęte przez nas metody nauczania.

Dopiero po pierwszym tygodniu próbnym rodzic podejmuje decyzję o udziale dziecka w zajęciach i od tego momentu zaczyna być naliczana opłata.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut w grupach 4-5- osobowych lub 6-8-osobowych do wyboru.

Łącznie w każdym miesiącu odbywa się równo 8 godzin zajęć. Ramowy plan zajęć konsultowany jest z rodzicami.

Brak całorocznych umów!!

W dowolnym momencie trwania naszego kursu istniej możliwość rezygnacji bez podania przyczyny.

Aby zrezygnować z dalszych zajęć, wystarczy zgłosić pisemnie (mailowo lub sms’owo) chęć rezygnacji.

Okres wypowiedzenia trwa do końca miesiąca, w którym została przesłana.

Możliwość rezygnacji dotyczy jedynie zajęć w grupach 6-8-sobowych.

W przypadku grup 4-5-osobowych umowa podpisywana jest na cały rok szkolny.

Płatność w miesięcznych ratach – koszt:

 • 120 zł/m-c w grupach 6-8-osobowych
 • 140 zł/m-c w grupach 4-5-osobowych

W pierwszym miesiącu nauki opłata naliczana jest proporcjonalnie, do ilości faktycznie odbytych lekcji, pomniejszona dodatkowo o darmowy tydzień próbny.

Zniżka rodzinna 10% na każde kolejne dziecko lub dorosłego!!

Jak wyglądają zajęcia z nauczycielem?

 • Zajęcia z nauczycielem prowadzone są na platformie ZOOM w blokach tematycznych
 • Od klasy 4-ej szkolna podstawa programowa stawia dzieciom zdecydowanie wyższe wymagania. Większy akcent kładziony jest na zagadnienia gramatyczne oraz umiejętność ich praktycznego wykorzystywania przy budowania coraz bardziej zaawansowanych mówionych, a w późniejszym okresie również pisanych form wypowiedzi. Aby skutecznie nauczyć się języka angielskiego na coraz wyższym poziomie nie wystarczy już tylko odpowiednie skupienie oraz czynny udział w zajęciach. Dodatkowo niezbędna staje się samodzielna nauka w domu i utrwalanie przerabianego materiału. Dzieci, które uda nam się odpowiednio zmotywować, szybko zaczynają zauważać efekty swojej pacy w postaci dobrych ocen w szkole, co jeszcze bardziej zachęca je do nauki.
 • Z doświadczenia wiemy, że na tym etapie nauki najtrudniej przychodzi dzieciom zrozumienie poznawanych form gramatycznych oraz umiejętne wykorzystywanie ich w praktyce.Dlatego na naszych zajęciach szczególny nacisk kładziemy na gramatykę, od samego początku starając się, aby dzieci nie podchodziły do niej szablonowo. Aby trwale zapamiętać i zrozumieć mechanizmy budowania danej struktury gramatycznej istotne jest, żeby wyzwolić w dzieciach umiejętność logicznego myślenia. Dzięki temu oprócz obowiązującej podstawy możemy rozszerzać materiał o trudniejsze przypadki.
 • Oczywiście oprócz gramatyki dbamy również o wzbogacanie słownictwa i poprawność wymowy, starając się, aby wszystkie zdobyte na zajęciach umiejętności miały przełożenie na praktyczne (komunikatywne) posługiwanie się językiem angielskim. Początkowo dotyczy to przede wszystkim mówienia i słuchania ze zrozumieniem, a na późniejszym etapie nauki również krótkich, pisemnych form wypowiedzi.
 • Forma zajęć jest bezstresowa. W zależności od tematu zajęć lektor dobiera odpowiednie, interaktywne pomoce dydaktyczne, starając się żeby były interesujące dla danej grupy wiekowej. Niemal przez 100% czasu trwania lekcji dzieci biorą w niej aktywny udział (odpowiadając na pytania, powtarzając słownictwo, rozwiązując ćwiczenia interaktywne, ćwicząc konwersacje). Wprowadzenie nowych zagadnień gramatycznych odbywa się najczęściej w formie graficznej.
 • W czasie lekcji nauczyciel stara się jak najmniej używać języka polskiego. Żeby minimalizować stres, na początku roku szkolnego polecenia wypowiadane są zarówno po polsku, jak i po angielsku. Z biegiem czasu większość poleceń wypowiadanych jest już tylko po angielsku.
 • Przerabiany w obrębie danego bloku tematycznego materiał nie jest sztywny. W przypadku, gdy założony zakres materiału zostanie przez dzieci z danej grupy przyswojony szybciej niż to zostało założone, nauczyciel wprowadza dodatkowe elementy, np.: słownictwo, trudniejsze przypadki gramatyczne). Wprowadzając dodatkowe elementy staramy się bazować na naturalnej ciekowości dzieci, które często same pytają nauczyciela w trakcie lekcji jak powiedzieć po angielsku konkretne zdanie czy słówko.
 • Na naszych zajęciach staramy się nie zadawać obowiązkowych zadań domowych. Jedynym odstępstwem od tego założenia są sytuacje w których omawiana forma gramatyczna wymaga nauczenia się na pamięć pewnych jej elementów.
 • Dla chętnych lektorzy przygotowywać będą dodatkowe karty pracy do samodzielnej nauki.

Zapisz się na darmowy tydzień próbny