Treść główna

REGULAMIN
Kursów online języka angielskiego

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług edukacyjnych przez Bella – Centrum Edukacji z siedzibą główną w Szczecinie, ul. Modra 23.

Każdy Uczestnik kursu online organizowanego przez Bella – Centrum Edukacji ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem kursów online języka angielskiego, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Uczestnika kursu z przestrzegania zawartych w nim zasad.

W przypadku dzieci i młodzieży do 18-go roku życia, obowiązek zapoznania się oraz przestrzegania niniejszego regulaminu spoczywa na Rodzicach/Opiekunach prawnych dziecka biorącego udział w kursie.

Zawarcie umowy na udział w kursie językowym (zarówno w przypadku umowy na piśmie, jak i umowy ustnej) jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów zawartych w niniejszym regulaminie.

Wszelkie sprawy organizacyjne związane z kursami online załatwić można drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel. 604 405 566.

§ 1. Przedmiot Regulaminu

Bella – Centrum Edukacji (dalej Bella), świadczy usługi polegające na organizowaniu i prowadzeniu odpłatnych kursów online języka angielskiego.

Zajęcia online prowadzone są z udziałem lektora na platformie ZOOM.

§ 2. Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Do zajęć językowych online może przystąpić każdy uczeń/słuchacz, który dokona wcześniejszego mailowego zgłoszenia chęci udziału w danym kursie i dopełni wszystkich niezbędnych formalności zgłoszeniowych.
 2. W przypadku nowych uczniów/słuchaczy na etapie rejestracji należy:
  • złożyć mailową deklarację chęci uczestnictwa swojego lub dziecka w 1 tygodniu darmowych zajęć próbnych (2 lekcje),
  • zapoznać się z zapisami niniejszego Regulaminu,
  • dokonać mailowego zgłoszenia udziału w kursie po zakończeniu darmowego okresu próbnego oraz potwierdzenia akceptacji warunków określonych w niniejszym Regulaminie nie później niż 7 dni od daty zakończenia okresu próbnego.
   W tytule maila należy wpisać imię i nazwisko uczestnika zajęć oraz rodzaj kursu np. Adam Nowak – kursy dla dzieci kl. 1 SP.
   Treść maila w przypadku uczestników do 18-go roku życia: „Zgłaszam udział mojego dziecka w zajęciach online j. angielskiego organizowanych przez Bella – Centrum Edukacji oraz oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki określone w Regulaminie kursów online j. angielskiego”.
   Treść maila w przypadku pełnoletnich słuchaczy: „Zgłaszam swój udział w zajęciach online j. angielskiego organizowanych przez Bella – Centrum Edukacji oraz oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki określone w Regulaminie kursów online j. angielskiego”.
 3. W przypadku uczniów/słuchaczy kontynuujących naukę wystarczy dokonać mailowe zgłoszenia chęci udziału w zajęciach online na początku kolejnego roku szkolnego.
 4. Jeżeli zapisy w Regulaminie nie ulegną zmianie, to Regulamin zaakceptowany w pierwszym roku uczestnictwa w kursie, obowiązuje przez cały okres kontynuowania nauki.
 5. W przypadku zmiany zapisów w Regulaminie, Bella ma obowiązek poinformowania Słuchacza lub (w przypadku osób niepełnoletnich) Rodzica/Opiekuna prawnego o zmianach, a Słuchacz lub Rodzic/Opiekun prawny uczestnika kursu ma obowiązek do ponownego zapoznania się i mailowego potwierdzenia akceptacji Regulaminu.
 6. Po zakończeniu darmowego tygodnia zajęć próbnych dla nowych Uczniów/Słuchaczy, uczestnik kursu ma prawo do rezygnacji z udziału w dalszych zajęciach, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.
 7. W przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji nauki po zakończeniu darmowego tygodnia próbnego, pierwsza miesięczna rata zostanie proporcjonalnie pomniejszona o nominalny koszt 2 godzin zajęć, adekwatnie do ceny za wybrany kurs.
 8. Promocja w postaci darmowego tygodnia próbnego nie dotyczy zajęć indywidualnych oraz Uczniów/Słuchaczy kontynuujących naukę w kolejnym roku.

§ 3. Przebieg nauki

 1. Kursy językowe online organizowane przez Bella trwają od września/października do czerwca, z przerwami na Boże Narodzenie, ferie zimowe i Święta Wielkanocne.
 2. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut w przypadku dzieci z szkół podstawowych oraz 2 razy w tygodniu po 60 minut w przypadku młodzieży ze szkół średnich oraz kursów dla dorosłych.
 3. Plan zajęć konsultowany jest z uczestnikami kursu.
 4. W przypadku kursów dla dzieci z kl. 1-3 SP, oprócz zajęć z lektorem dzieci otrzymują (wliczony w cenę kursu) dostęp do multimedialnego słowniczka oraz interaktywnych gier i zabaw edukacyjnych obejmujących swym zakresem przerabiany materiał. Są to dodatkowe materiały umożliwiające samodzielną pracę w domu.
 5. W przypadku odwołania zajęć z winy Bella, zajęcia zostaną odrobione w dodatkowym terminie, ustalonym po konsultacjach z uczestnikami.

§ 4. Płatności

 1. Opłata za kurs online j. angielskiego uiszczana jest w miesięcznych ratach.
 2. Wysokość opłaty miesięcznej zależy od rodzaju kursu i liczebności grup i jest zgodna z aktualnym Cennikiem Kursów Językowych Online dostępnym na stronie https://cebella.pl/online
 3. We pierwszym miesiącu nauki opłata naliczana jest proporcjonalnie, w zależności od faktycznej ilości zrealizowanych zajęć. W przypadku uczestników korzystających z promocji darmowego tygodnia zajęć próbnych, opłata jest również pomniejszana o nominalny koszt tych 2 lekcji, adekwatnie do miesięcznego kosztu wybranego kursu.
 4. Miesięczna rata skalkulowana jest na 8 godzin zajęć w miesiącu. W przypadku, gdy w danym miesiącu wypadać będzie mniej niż założone 8h zajęć, opłata zostanie proporcjonalnie pomniejszona o każdą straconą lekcję. Analogicznie, gdy w danym miesiącu wypadnie więcej niż założone 8 godzin zajęć, opłata będzie proporcjonalnie powiększona o koszt dodatkowych godzin.
 5. Na początku każdego semestru, po zaakceptowaniu planu zajęć każdy z uczestników otrzyma harmonogram opłat w poszczególnych miesiącach.
 6. W przypadku pojedynczych nieobecności na zajęciach nie ma możliwości pomniejszenia opłaty proporcjonalnie do ilości nieodbytych zajęć. W takiej sytuacji możliwe jest jedynie odrobienie zaległych zajęć w innej grupie, po wcześniejszym ustaleniu z Biurem Obsługi Klienta terminu odrabiania. Gdy nie uda się ustalić dogodnego terminu odrabiania, istnieje możliwość przygotowania przez lektora odpowiednich kart pracy umożliwiających samodzielne nadrobienie powstałych w trakcie nieobecności zaległości. Obowiązek zgłoszenia chęci odrobienia zajęć do Biura Obsługi Klienta leży po stronie Uczestnika kursu lub Rodzica/Opiekuna prawnego.
 7. W przypadku długotrwałej nieobecności (co najmniej 4 lub więcej zajęć w danym miesiącu) na wniosek Uczestnika kursu (w przypadku pełnoletnich słuchaczy) lub Rodzica/Opiekuna prawnego (w przypadku kursów dla dzieci i młodzieży do 18-go roku życia) naliczana jest jedynie tzw. opłata operacyjna wynosząca 50% miesięcznej raty W sytuacji wcześniejszego uiszczenia pełnej opłaty w danym miesiącu, ekwiwalent automatycznie przechodzi na kolejny miesiąc rozliczeniowy.
 8. Opłaty miesięcznej za kurs online należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca. Liczy się data wpływu wpłaty na konto.
 9. W wyjątkowych sytuacjach termin płatności może być przesunięty, po uprzednim uzgodnieniu nowego terminu z Biurem Obsługi Klienta.
 10. Opłaty należy uiszczać przelewem na konto bankowe wskazane przez Biuro Obsługi Klienta. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika kursu, rodzaj kursu oraz miesiąc, za który uiszczana jest opłata. Np.: Jan Kowalski; kurs dla dzieci, kl. 2 SP – opłata za XII 2020 r.
 11. W przypadkach rażącego niedotrzymania terminu płatności, Bella ma prawo zawiesić uczestnictwo w zajęciach do czasu uregulowania zaległości.
 12. Długotrwały brak spłaty zadłużenia skutkować może skreśleniem z listy uczniów/słuchaczy, co jednocześnie nie zwalnia z obowiązku uregulowania powstałej zaległości.
 13. Rabaty i promocje:
  • Rabat Rodzinny - 10% rabatu na drugiego i każdego kolejnego członka rodziny zapisanego na zajęcia j. angielskiego w danym roku szkolnym
  • Darmowy tydzień próbny (2 lekcje) dla wszystkich nowych uczniów/słuchaczy biorących udział z zajęciach grupowych.

§ 5. Rezygnacja

Kursy dla dzieci (szkoła podstawowa)

 1. Rodzic/Opiekun prawny ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa dziecka w kursie w dowolnym terminie, bez konieczności podawania przyczyny.
 2. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek złożenia mailowej lub sms’owej rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach w Biurze Obsługi Klienta.
 3. Wskazana w zgłoszeniu data rezygnacji nie może być wcześniejsza od daty dokonania zgłoszenia w Biurze Obsługi Klienta.
 4. Okres wypowiedzenia umowy trwa do końca miesiąca, w którym została ona zgłoszona.
 5. Niezależnie od zgłoszonej daty rezygnacji Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek uiścić pełną opłatę za miesiąc, w który zgłoszona została rezygnacja.

Kursy dla młodzieży (szkoła średnia) i dorosłych

 1. Rodzic/Opiekun prawny (w przypadku osób poniżej 18-go roku życia) lub Uczestnik kursu (w przypadku osób pełnoletnich) ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kursie online wraz z końcem semestru. I Semestr trwa od września/października do stycznia, natomiast II Semestr od lutego do czerwca.
 2. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania semestru, Uczestnik nie jest zwolniony z obowiązku uiszczenia pełnej opłaty za dany semestr. W dniu zgłoszenia rezygnacji Biuro Obsługi Klienta wyliczy wysokość wyrównania do pełnej opłaty przypadającej w danym semestrze, z uwzględnieniem dotychczasowych wpłat.
 3. Brakującą cześć opłaty należy uiścić w okresie 14 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

§ 6. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Biorąc udział w kursie online Uczestnik (w przypadku osób pełnoletnich) lub Rodzic/Opiekun prawny (w przypadku osób, które nie ukończyły 18-go roku życia) wyraża zgodę na udostępnienie przez Bella wizerunku Ucznia/Słuchacza utrwalonego na zdjęciach/nagraniach wideo robionych w trakcie zajęć językowych online z ich udziałem. Wybrane zdjęcia/nagrania wideo umieszczone zostaną na firmowej stronie internetowej Bella - Centrum Edukacji (www.cebella.pl) oraz oficjalnych profilach szkoły w mediach społecznościowych (facebook, instagram, google+) w celach promocyjno-marketingowych firmy.
 2. Bella zobowiązuje się, że na wniosek Uczestnika lub Rodzica/Opiekuna prawnego usunie wskazane zdjęcie/nagranie wideo ze strony internetowej w trybie natychmiastowym.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Bella – Centrum Edukacji Aleksandra Kochańska z siedzibą główną w Szczecinie ul. Modra 23. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 604 405 566.
 2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  • zawarcie oraz prawidłowe wykonywanie umowy związane z prowadzeniem kursów językowych online. Podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia i wykonywania umowy (Artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
  • marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora: informowanie o nowościach i promocjach związanych z oferowanymi kursami językowymi. Podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (Artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 3. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych w zakresie niezbędnym do realizowania powierzonych im obowiązków
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie jak firmy księgowe, usługi logistyczne i kurierskie, audytorzy zewnętrzni, międzynarodowe instytucje egzaminacyjne przyznające certyfikaty językowe oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług
 4. Bella – Centrum Edukacji nie przekazuje danych do odbiorców w państwach trzecich (tj, poza Europejskim Obszarem Gospodarczym)
 5. Okres przechowywania danych osobowych:
  • dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia (zgodnie z ustawą o rachunkowości) oraz obowiązku przechowywania dokumentacji półkolonijnej (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży)
  • dane osobowe przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora mogą przestać być przetwarzane w każdej chwili wraz ze zgłoszeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach
 6. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia produktów i usług podanie danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy/zamówienia
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przepisy o ochronie danych osobowych gwarantują klientom szereg praw:
  • Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności prawo sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia lub przetwarzane na podstawie zgody. Otrzymane od nas dane mogą być przesłane innemu administratorowi danych
  • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • Prawo żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku prawo zostanie zrealizowane tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2020 r.
 3. Uczestnik kursu (w przypadku osób pełnoletnich) lub Rodzic/Opiekun prawny dziecka do 18-go roku życia będącego uczestnikiem kursu językowego online organizowanego przez Bella – Centrum Edukacji oświadcza niniejszym, iż zapoznał się z treścią powyższego Regulaminu, przyjął do wiadomości wszelkie jego postanowienia i w momencie podjęcia decyzji o udziale w kursie online, przyjmuje na siebie wszystkie określone w Regulaminie prawa i obowiązki.