Treść główna

Unit 2.

That’s my world!

Zakres słownictwa:

 • korzystanie z urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • umiejętności i zainteresowania
 • uczucia i emocje
 • media
 • miejsce zamieszkania
 • czynności życia codziennego
 • formy spędzania czasu wolnego

Gramatyka:

 • czas Present Simple, Present Continuous i czasowniki statyczne
 • czasy teraźniejsze do opisu przedmiotów
 • konstrukcje czasowników z bezokolicznikiem lub formą -ing
 • czas Present Simple do opisu miejsc

Umiejętności:

Uczeń:

 • szczegółowo i swobodnie opisuje podstawowe urządzenia techniczne i technologie informacyjno-komunikacyjne
 • swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę
 • używając poznanych zwrotów opisuje swoje upodobania i zainteresowania oraz wyraża swoje opinie i pyta o opinie innych osób
 • udziela szczegółowych informacji na temat swoich nawyków i przyzwyczajeń