Treść główna

Unit 3.

Wild nature.

Zakres słownictwa:

 • pogoda
 • klęski żywiołowe
 • formy spędzania czasu
 • podróżowanie, wycieczki
 • konflikty i problemy
 • krajobraz
 • korzystanie z podstawowych urządzeń technologicznych

Gramatyka:

 • czas Present Simple do opisu pogody
 • czas Past Simple dla czasowników regularnych i nieregularnych
 • zwroty przymiotnikowe
 • czas Past Simple do opisywania wydarzeń z przeszłości
 • przysłówki i zaimki nieokreślone (np.: somebody, something, somewhere, nobody, nothing, nowhere; everybody, everything, everywhere, anybody, anything, anywhere)

Umiejętności:

Uczeń:

 • udziela szczegółowych informacji na temat pogody, różnych zjawisk atmosferycznych oraz rodzajów klęsk żywiołowych z uwzględnieniem problemów dotyczących jego miejsca zamieszkania
 • szczegółowo opowiada o wydarzeniach i doświadczeniach z przeszłości
 • swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę prkazuje i uzyskuje informacje od swojego rozmówcy
 • używając poznanych zwrotów opisuje formy spędzania czasu wolnego
 • swobodnie wyraża swoje upodobania, opinie, uczucia i emocje używając poznanych konstrukcji
 • podaje szczegóły na temat różnych miejsc