Treść główna

Unit 7.

See the world!

Zakres słownictwa:

 • podróżowanie i turystyka, wycieczki
 • zwiedzanie, orientacja w terenie
 • baza noclegowa
 • styl życia
 • dyscypliny sportowe, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu

Gramatyka:

 • czas Past Simple do opisywania doświadczeń związanych z podróżowaniem
 • czasowniki modalne do wyrażania nakazów, zakazów i udzielania rad: must, have to, ought to, should
 • czasowniki modalne do wyrażania spekulacji: must, could, might / may, can’t
 • użycie zdań podrzędnych okolicznikowych czasu
 • czas Past Simple do opisywania osiągnięć sportowych wybitnych sportowców

Umiejętności:

Uczeń:

 • szczegółowo opisuje różne rodzaje wyjazdów oraz doświadczenia z nimi związane
 • szczegółowo opisuje zagadnienia związane z podróżowaniem, przedstawia swoje plany związane z podróżowaniem i przygotowania do wyjazdów
 • swobodnie prowadzi rozmowę, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca, prosi o radę i udziela rady, nakazuje, zakazuje używając wszystkich poznanych zwrotów
 • udziela szczegółowych informacji na temat różnych baz noclegowych, wyraża opinie na ich temat
 • szczegółowo opisuje miejsca, które warto zwiedzić, wyraża i uzasadnia swoje opinie na ich temat, pyta o opinie innych osób
 • prowadzi i podtrzymuje rozmowę, prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie interesujących zagadnień