ZADZWOŃ i dowiedz się więcej:

kom. +48 604 405 566

Uznawalność

Egzaminy Senior English Test uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw, jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

 

Trzy  najbardziej zaawansowane poziomy (level 5 – B2; level 6 – C1; level 7 – C2)  są niezależne od wieku zdającego i są uznawane przez UCAP (Universities and Colleges Admissions Service) – brytyjską organizację nadzorującą rekrutację studentów na uniwersytety w Wielkiej Brytanii.

 

Egzaminy JETSET od poziomu 2 (A1) posiadają również akredytację University of Cambridge ESOL Examinations jako międzynarodowe kwalifikacje.

 

W Polsce egzaminy Senior English Test od poziomu B2 posiadają akredytację:

 

 • Ministerstwa Edukacji Narodowej, jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 poz. 1575);
 • Urzędu Służby Cywilnej (na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r., Dz.U. nr 218, poz. 1695) i są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej za zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego od poziomu B2.

JETSET – Senior English Test

Certyfikaty JETSET wprowadzone zostały przez akredytowaną przy Rządzie Brytyjskim wiodącą międzynarodową instytucję edukacyjną i kapitułę egzaminacyjną Education Development International (EDI).

 

Egzaminy JETSET  skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages - ESOL), a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki.

 

Zostały one zaprojektowane w taki sposób, aby wspomagały rozwój i umożliwiały ocenę zdolności komunikacyjnych kandydata.

 

Certyfikaty JETSET – Senior English Test posiadają akredytację UK Qualifications and Curriculum  Authority (QCA), najważniejszego organu kontrolującego jakość egzaminów w Wielkiej Brytanii.

Co wyróżnia egzamin JETSET – Senior English Test

 • Egzamin można zdawać w dowolnie ustalonym terminie

 

Egzamin na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2) dostępny jest jedynie w trybie „na żadanie” (On Demand), w związku z czym uruchomienie tego trybu nie generuje dodatkowych kosztów.

Aby ustalić termin egzaminu wystarczy jedynie na minimum 6 tygodni przed planowaną datą egzaminu skontaktować się z Centrum Egzaminacyjnym i  dopełnić wszystkich formalności związanych z rejestracją uczestników egzaminu

 

 • Uzyskanie 50% prawidłowych odpowiedzi gwarantuje otrzymanie certyfikatu

 

Otrzymanie certyfikatu z wynikiem „pass” („zaliczony”) gwarantowane jest w sytuacji, kiedy średnia wszystkich prawidłowych odpowiedzi udzielonych przez kandydata w trakcie egzaminu osiągnie 50%. Oznacza to, że jeżeli któraś z części egzaminu pójdzie nam gorzej, to nie będzie to skutkowało niezdaniem. Nie jest wymagane bowiem, aby wszystkie oceniane w trakcie egzaminu kompetencje językowe (writing, reading, listening, speaking) osiągnęły minimum 50% próg prawidłowych odpowiedzi.

 

 • Możliwe jest uzyskanie certyfikatu bez konieczności zdawania części ustnej egzaminu

 

Na wszystkich poziomach zaawansowania egzamin JETSET składa się z dwóch osobnych modułów:

- obowiązkowy moduł pisemny (Listening Test oraz Reading & Writing Test)

- nieobowiązkowy test ustny – Speaking.

Aby uzyskać certyfikat wystarczy przystąpić tylko do obowiązkowej części pisemnej. W ten sposób możliwe jest zatem uniknięcie najbardziej stresującej części ustnej, co w konsekwencji bardzo często zwiększa szansę kandydata na ukończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

 

 • Na wyniki egzaminu czeka się jedynie 6-8 tygodni od terminu przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej

 

 • Certyfikat jest ważny bezterminowo

 

Bezterminowy certyfikat otrzymywany jest zarówno w przypadku przystąpienia jedynie do obowiązkowej części pisemnej egzaminu, jak i do obu części.

 

Twórcy egzaminu zadbali o stopniowe wprowadzanie do egzaminów nowych struktur gramatycznych oraz ich funkcji komunikacyjnych na poszczególnych poziomach zaawansowania.

 

Egzaminy zostały zaprojektowane tak, aby wspomagały rozwój i umożliwiały ocenę zdolności komunikacyjnych kandydata.

 

Zadania, polecenia i słownictwo jest precyzyjnie dobranie do poziomu grupy docelowej, a powtarzające się na kolejnych poziomach egzaminu typy zadań, dają kandydatom poczucie lepszej znajomości metody egzaminacyjnej.

 

Tam, gdzie tylko jest to możliwe wykorzystywane są historie, tematy i postaci, które łączą poszczególne elementy części pisemnej egzaminu.

Forma egzaminu

Egzamin JETSET – Senior English Test składa się z dwóch niezależnych od siebie modułów:

 • egzamin pisemny (obowiązkowy) – sprawdzający umiejętności rozumienia ze słuchu (Listening), rozumienia tekstu czytanego (Reading) oraz umiejętność pisania (Writing);
 • egzamin ustny – Speaking (nieobowiązkowy) – sprawdzający umiejętność  sprawnego i poprawnego komunikowania się w obcym języku.

 

Aby uzyskać certyfikat wystarczy przystąpić jedynie do obowiązkowego egzaminu pisemnego.

 

W przypadkach, kiedy uzyskany certyfikat językowy ma spełniać jednocześnie rolę potwierdzenia posiadania odpowiednich kwalifikacji językowych niezbędnych np. do wykonywania danego zawodu, należy upewnić się, czy instytucja weryfikująca te kwalifikacje nie będzie wymagała dodatkowo zdania nieobowiązkowego egzaminu ustnego.

 

Oceny przyznawane za egzamin pisemny to: Wyróżnienie (Distinction) – 75% poprawnych odpowiedzi; Osiągnięcie (Merit) – 60% poprawnych odpowiedzi; Zaliczony (Pass) – 50% poprawnych odpowiedzi; Niezaliczony (Fail) – poniżej 50% poprawnych odpowiedzi.

 

Stopnie przyznawane za egzamin ustny to: Wyróżnienie (Distinction), Osiągnięcie (Merit), Zaliczony (Pass) lub Niezaliczony (Fail).

Poziomy zaawansowania i czas trwania egzaminów

Egzaminy przeprowadzane są na 6 poziomach trudności od A1 do C2, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego - ESKOJ (ang. Common European Framework of Reference for Languages - CEFR).

 

 

ESKOJ
(CEFR)

Czas trwania egzaminu ustnego

Opis

Czas trwania egzaminu pisemnego

Pisanie

Written

Czytanie

Reading

Słuchanie

Listening

Poziom JETSET

Senior English
Test

A1

Level 2

Zdający potrafi:

 • zrozumieć i wykorzystać codzienne wyrażenia i podstawowe frazy, których celem jest zaspokojenie podstawowych, konkretnych potrzeb
 • przedstawić siebie i innych oraz zadawać pytania i odpowiadać na tematy osobiste, np. gdzie mieszka, kogo zna oraz rzeczy, które posiada
 • porozumiewać się w sposób prosty, jeśli rozmówca wypowiada słowa wolno i wyraźnie.

60 min.

30 min.

5 min.

60 min.

A2

Level 3

Zdający potrafi:

 • zrozumieć zdania i często używane wyrażenia bezpośrednio odnoszące się do rzeczywistości bliskiej kandydatowi (np. podstawowe informacje na temat siebie, rodziny, zakupów, geografii lokalnej, zatrudnienia)
 • porozumiewać się w zakresie prostych i rutynowych czynności, wymagających prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane i rutynowe tematy
 • opisać prostymi słowami aspekty własnego środowiska, i tematykę w zakresie dotyczących go potrzeb.

1h 15 min.

30 min.

5 min.

1h 15 min.

B1

Level 4

Zdający potrafi:

 • zrozumieć zasadnicze punkty jasnej, standardowej informacji na znane mu tematy, z którymi miał regularną styczność w szkole, pracy, podczas wypoczynku itp. Umie poradzić sobie w większości codziennych sytuacji
 • napisać prosty i na temat tekst, związany ze znaną mu dziedziną lub w obszarze jego zainteresowań. Umie opisać wydarzenia, marzenia, nadzieje i ambicje oraz zwięźle przedstawić powody i argumenty przemawiające na korzyść danych opinii lub planów.

1h 20 min.

30 min.

5 min.

1h 20 min.

B2

Level 5

Zdający potrafi:

 • zrozumieć główne myśli w złożonych tekstach, zarówno konkretne jak i abstrakcyjne, włącznie z dyskusjami ze słownictwem zawodowym w dziedzinie swojej specjalizacji
 • porozumiewać się z osobami, dla których dany język jest językiem ojczystym, bez większego wysiłku dla którejkolwiek ze stron
 • napisać przejrzysty i szczegółowy tekst w szerokim zakresie danej tematyki oraz wyjaśnić punkt widzenia z uwzględnieniem dobrych i złych stron różnorodnych opcji.

1h 30 min.

45 min.

8 min.

1h 30 min.

C1

Level 6

Zdający potrafi:

 • zrozumieć szeroki zakres wymagających, dłuższych tekstów i rozpoznać ukryte w nich znaczenie
 • wypowiadać się biegle i spontanicznie, bez oczywistego szukania wyrażeń
 • posługiwać się językiem w sytuacjach towarzyskich, akademickich i zawodowych w sposób elastyczny i efektywny
 • napisać tekst jasno, zwięźle i szczegółowo, na tematy złożone, pokazując kontrolowane wykorzystanie wzorców organizacyjnych języka, łączników i struktur wiążących.

1h 30 min.

45 min.

8 min.

1h 45 min.

C2

Level 7

Zdający potrafi:

 • zrozumieć z łatwością wszystko, co usłyszane lub przeczytane
 • streścić informacje z różnych źródeł, mówione i pisane, rekonstruując argumenty i opinie w spójnej prezentacji
 • wyrazić się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie, różnicując delikatne odcienie znaczeniowe, nawet w bardziej złożonych sytuacjach.

2h min.

45 min.

8 min.

2h min.

Kursy przygotowujące do egzaminów JETSET – Senior English Test

Kurs przeprowadzany jest na wszystkich poziomach zaawansowania językowego od A1 do C2.

Program szkolenia koncentruje się na doskonaleniu ogólnych umiejętności językowych, niezbędnych do sprawnego komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach życiowych i zawodowych.

Równolegle rozwijane są wszystkie sprawności językowe, tj.: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem.

W ramach zajęć słuchacze wzbogacają swoje słownictwo, poznają dostosowane do poziomu kursu zagadnienia gramatyczne, uczą się prawidłowej wymowy, kształtując jednocześnie „odwagę językową”, niezbędną do płynnego komunikowania się w języku angielskim.

Kurs jest jednocześnie przygotowaniem do międzynarodowego egzaminu, umożliwiającego uzyskanie uznawanego na całym świecie prestiżowego certyfikatu z języka angielskiego JETSET – Senior English Test.

 

Czas trwania kursu: 120 h (120 x 45 min) – zapewnia podniesienie umiejętności językowych o jeden poziom.

 

Koszt kursu zależy od liczebności grup zajęciowych.

9-12

osób

Grupy

6-8 osób

Grupy

4-5 osób

Grupy

2-osobowe

Indywidualne

Cena kursu za osobę

Rodzaj płatności

Liczebność grup

Liczba

godzin

120 h
(120x45 min.)

849 zł

1 649 zł

949 zł

1 199 zł

3 249 zł

4 749 zł

1 799 zł

2 269 zł

6 499 zł

9 449 zł

15 zł/h

16,50 zł/h

21 zł/h

55 zł/h

79,50 zł/h

Za semestr (2 raty)

Za rok (1 rata)

Miesięcznie wg.

zrealizowanych godzin

* cena kursu nie uwzględnia kosztu przeprowadzenia egzaminu

Istnieje również możliwość przystąpienia do samego egzaminu, bez konieczności wykupienia kursu przygotowującego.

Zadaj pytanie

1 KROK

2 KROK

3 KROK

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

powrót do strony głównej

Bella – Centrum Edukacji

Aleksandra Kochańska

 

ul. Modra 23

71-220 Szczecin

NIP: 852-248-16-75

Regon: 320940882

PTE Centre Number: 85996

LCCI Centre Code: POLA121