Bella - Centrum Edukacji

Dzieci 9-14-letnie

Wraz ze wzrostem umiejętności językowych, stopniowo wzrasta również skala trudności poznawanego materiału, a jednocześnie skraca się czas przechodzenia na coraz to wyższy poziom nauczania. Kontynuacja nauki, przy zachowaniu założeń z ubiegłych lat pozwala na stopniowe rozwijanie sprawności językowych na wszystkich płaszczyznach.

Uczniowie posługują się coraz większym zasobem słownictwa, które jest nieustannie wzbogacane. Jednocześnie poznawanie kolejnych struktur gramatycznych sprawia, że poziom komunikatywności w języku obcym zdecydowanie wzrasta. Wypowiadane zdania stają się coraz bardziej złożone, a ich konstruowanie zaczyna powoli przychodzić w sposób intuicyjny. Animowane przez nauczyciela konwersacje mają swoje odzwierciedlenie w sytuacjach z jakimi spotykamy się na każdym kroku, przez co dzieci uczą się mówić językiem, który nie jest oderwany od życia codziennego.

Stosowane przez naszych lektorów metody sprawiają, że intuicyjne posługiwanie się językiem zaczyna mieć swoje odzwierciedlenie nie tylko w budowanych i wypowiadanych zdaniach, ale także w ćwiczeniu poprawnej pisowni poznawanych wyrazów i zwrotów. Obok mówienia coraz większe znaczenia na zajęciach zaczyna mieć ćwiczenie różnorodnych form wypowiedzi pisemnej. Stopniowo od uczniów wymagana jest umiejętność przelewania na papier wypowiadanych zdań.

Wraz z ogólnym rozwojem dzieci do rozwijanych sprawności językowych dochodzą także umiejętności rozumienia ze słuchu oraz czytania ze zrozumieniem.

Cele jakie stawiamy naszym lektorom na każdych zajęciach służą skutecznemu wsparciu rozwijania w sposób zrównoważony, a jednocześnie dynamiczny wszystkie umiejętności językowe (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie):

Od klasy 4-tej SP coraz większe akcenty w obowiązującej dzieci szkolnej podstawie programowej kładzione są na zagadnienia gramatyczne. Aby skutecznie nauczyć się języka obcego na coraz wyższym poziomie nie wystarczy już zatem tylko czynny udział w zajęciach, ale wymagana jest również praca w domu. Kluczowe staje się ugruntowanie w dzieciach pewności językowej.

Pewne swoich umiejętności językowych dzieci dużo łatwiej jest zachęcić do stopniowego przejmowania odpowiedzialności za własną naukę, a co za tym idzie, do próby samodzielnego pogłębiania i utrwalania zdobytej wiedzy.

Nic tak dobrze nie motywuje ucznia do samodzielnej nauki jak regularne uzyskiwanie bardzo dobrych ocen ze szkolnych sprawdzianów. W związku z tym od klasy 4-tej modyfikacji ulega również formuła naszych zajęć.

Kolejność bloków tematycznych realizowanych na naszych zajęciach jest nierozerwalnie związana z tematyką zajęć szkolnych. Staramy się aby nasze zajęcia bezpośrednio wyprzedzały tematykę, która będzie poruszana na najbliższych lekcjach w szkole. Dzięki temu uzyskujemy efekt podwojenia skuteczności nauczania. Skuteczność naszych metod nauczania powoduje, że dzieci idąc na zajęcia szkolne znają już zagadnienia, które będą na nich omawiane. Udział w zajęciach szkolnych spełnia zatem rolę powtórzenia i ugruntowania posiadanej wiedzy, niezależnie od ich faktycznej efektywności.

Głównym celem zajęć w tej grupie wiekowej jest rozszerzenie podstawy programowej obowiązującej na danym poziomie oraz utrwalenie i rozbudowanie form gramatycznych. Oczywiście równocześnie dbamy również o wzbogacanie słownictwa i poprawność wymowy. Jednym z elementów zajęć są konwersacje, których zadaniem jest ukształtowanie w dzieciach zdolności praktycznego wykorzystywania posiadanych umiejętności językowych w sytuacjach z życia wziętych.

Dodatkowo na życzenie rodziców istnieje możliwość przygotowywania dzieci do ważniejszych szkolnych sprawdzianów.

Nasze zajęcia prowadzone są w małych 7-12 osobowych grupach. Taka liczba osób umożliwia lektorowi czerpanie z pełnej gamy metod nauczania wraz ze wszystkimi odpowiadającymi im pomocami dydaktycznymi, przy jednoczesnym realizowaniu zasad i założeń indywidualnego podejścia do każdego ucznia.

Uczniowie korzystają z podręczników renomowanego na całym świecie Wydawnictwa Pearson, wzbogacanych naszymi autorskimi kartami pracy ucznia oraz nowatorskimi pomocami dydaktycznymi.

Zajęcia w C.E. Bella nakładają się na rok szkolny i trwają od września do czerwca, z przerwami na Boże Narodzenie, ferie zimowe i Święta Wielkanocne. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut każde. Średnio (w skali roku) w ciągu miesiąca odbywa się 8 zajęć, co daje w zależności od układu kalendarza i planu lekcji około 72 zajęć w roku szkolnym.

Nasi lektorzy utrzymują stały kontakt z rodzicami, informując ich na bieżąco o przerabianym materiale, czynionych przez dziecko postępach, a także przekazują wskazówki, nad jakimi obszarami językowymi uczeń powinien popracować. Jesteśmy również w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami we wszystkich sprawach organizacyjnych (ułożenie rocznego planu lekcji, ustalenie terminu odrabiania zajęć, itp.).

Posiadamy oficjalny patronat metodologiczny światowego lidera branży edukacyjnej – firmy Pearson, dzięki czemu nasza kadra nauczycieli ma możliwość stałego podnoszenia swoich kwalifikacji w oparciu o doświadczenia najlepszych ekspertów (praktyków) z całego świata, specjalizujących się w nauce języków obcych.