Bella - Centrum Edukacji

REGULAMIN
kursów języka angielskiego dla dzieci i młodzieży

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez Bella – Centrum Edukacji z siedzibą główną w Szczecinie, ul. Modra 23.

Każdy Rodzic/Opiekun prawny dziecka uczestniczącego w organizowanym przez Bella – Centrum Edukacji stacjonarnym kursie językowym ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem kursów języka angielskiego dla dzieci i młodzieży, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Rodzica/Opiekuna prawnego z przestrzegania zawartych w nim zasad.

Zawarcie przez Rodzica/Opiekuna prawnego umowy na udział dziecka w kursie językowym (zarówno w przypadku umowy na piśmie, jak i umowy ustnej) jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów zawartych w niniejszym regulaminie.

§ 1. Przedmiot Regulaminu

Bella – Centrum Edukacji (dalej Bella), świadczy usługi polegające na organizowaniu i prowadzeniu odpłatnych kursów języka angielskiego dla dzieci i młodzieży.

Uczestnikami kursów są uczniowie Szkół Podstawowych i Przedszkoli, z którymi współpracuje Bella.

Zajęcia prowadzone są na terenie placówek szkolnych i przedszkolnych współpracujących z Bella lub w ich najbliższej okolicy.

§ 2. Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Do zajęć językowych może przystąpić każdy uczeń, uczęszczający do szkoły lub przedszkola współpracującego z Bella, na terenie lub w okolicy którego prowadzone są zajęcia.
 2. W przypadku nowych uczniów Rodzic/Opiekun prawny dziecka jest zobowiązanych do:
  • złożenia ustnej deklaracji uczestnictwa dziecka w:
   • tygodniu darmowych zajęć próbnych (2 lekcje po 45 minut każda)
  • zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu,
  • mailowego potwierdzenia akceptacji warunków określonych w niniejszym Regulaminie nie później niż 30 dni od daty zakończenia okresu próbnego. W tytule maila należy wpisać imię i nazwisko dziecka, szkołę oraz klasę. Treść maila: „Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach j. angielskiego organizowanych przez Bella – Centrum Edukacji oraz oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki określone w Regulaminie kursów j. angielskiego dla dzieci i młodzieży”.
 3. Jeżeli zapisy w Regulaminie nie ulegną zmianie, to Regulamin zaakceptowany w pierwszym roku uczestnictwa dziecka w kursie, obowiązuje przez cały okres kontynuowania nauki.
 4. W przypadku zmiany zapisów w Regulaminie, Bella ma obowiązek poinformowania Rodzica/Opiekuna prawnego o zmianach, a Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek do ponownego zapoznania się i mailowego potwierdzenia akceptacji Regulaminu.
 5. Po zakończeniu okresu próbnego zajęć, Rodzic/Opiekun prawny ma prawo do rezygnacji z udziału dziecka w kursie bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.
 6. W sytuacji, gdy Rodzic/Opiekun prawny zdecyduje się na kontynuację nauki przez dziecko, po zakończeniu okresu próbnego, pierwsza miesięczna rata opłaty semestralnej zostanie proporcjonalnie pomniejszona o nominalny koszt darmowych lekcji próbnych zajęć.
 7. Na koniec roku szkolnego Rodzic/Opiekun prawny dziecka ma możliwość złożenia mailowej lub sms’owej deklaracji chęci kontynuowania zajęć przez dziecko w przyszłym roku szkolnym, która daje gwarancję pierwszeństwa przypisania dziecka do grupy kontynuującej naukę w trakcie wrześniowej rekrutacji. Deklarację należy złożyć do 30 lipca danego roku.
 8. Złożenie deklaracji chęci kontynuowania nauki w kolejnym roku szkolnym nie jest jednoznaczne z obowiązkiem udziału dziecka w zajęciach. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji i przedstawieniu szczegółowych warunków (w tym planu zajęć) realizacji kursu w nowym roku szkolnym Rodzic/ Opiekuj prawny uzna, że nie odpowiadają one jego oczekiwaniom, deklaracja traci ważność.
 9. W przypadku uczniów kontynuujących zajęcia w kolejnym roku szkolnym Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek do mailowego potwierdzenie udziału dziecka w zajęciach w nowym roku szkolnym nie później niż do 31 października danego roku. W tytule maila należy wpisać kontynuacja - imię i nazwisko dziecka, szkołę oraz klasę. Treść maila: „Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach j. angielskiego organizowanych przez Bella – Centrum Edukacji w roku szkolnym………” W przypadku, gdy w nowym roku szkolnym uległy zmianom zapisy w regulaminie, w treści maila należy również dopisać „…oraz oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki określone w Regulaminie kursów j. angielskiego dla dzieci i młodzieży”.
 10. Uczniowie kontynuujący naukę w kolejnym roku szkolnym otrzymują 40% upust od opłaty wstępnej przeznaczonej w całości na zakup kompletu podręczników na cały rok szkolny.

§ 3. Przebieg nauki

 1. Kursy językowe organizowane przez Bella nakładają się na rok szkolny i trwają od września do czerwca, z przerwami na Boże Narodzenie, ferie zimowe i Święta Wielkanocne.
 2. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, po 45 minut każde.
 3. Plan zajęć dostosowany jest do szkolnego planu lekcji.
 4. Średnio (w skali roku) w ciągu miesiąca odbywa się 8 zajęć, co daje w zależności od układu kalendarza i planu lekcji około 72 zajęć w roku szkolnym.
 5. W dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole lub przedszkolu, którego uczniami są uczestnicy kursu nie odbywają się również zajęcia j. angielskiego organizowane przez Bella.
 6. W przypadku odwołania zajęć z winy Bella, zajęcia zostaną odrobione w dodatkowym terminie ustalonym po konsultacjach z Rodzicami/Opiekunami prawnymi oraz dyrekcją szkoły/przedszkola na terenie której zajęcia się odbywają.
 7. W przypadku wycieczek szkolnych, wyjazdów na „zieloną szkołę” lub jednorazowej zmiany szkolnego planu lekcji, która będzie kolidowała z obowiązującym w Bella planem zajęć j. angielskiego, Rodzic/Opiekun Prawny dziecka w którego klasie nastąpiła zmiana ma obowiązek poinformować Biuro Obsługi Klienta o zaistniałej zmianie nie później niż do godz. 18.00 w dniu poprzedzającym dzień zmiany. W przypadku zgłoszenia zmiany w wyznaczonym czasie, zajęcia zostaną odrobione w dodatkowym terminie ustalonym po konsultacjach z Rodzicami/Opiekunami prawnymi oraz dyrekcją szkoły/przedszkola na terenie której zajęcia się odbywają.
 8. W przypadku niedotrzymania terminu lub niezgłoszenia zmiany, zajęcia traktowane są jako odbyte i nie podlegają obowiązkowi odrobienia.
 9. Obowiązek informowania o wszelkich zmianach w szkolnym planie lekcji wpływających na plan zajęć j. angielskiego realizowanych przez Bella spoczywa na Rodzicach/Opiekunach prawnych. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły/przedszkola na terenie których realizowane są zajęcia nie są stroną w umowie na realizację kursu językowego i w zawiązku z tym nie mają obowiązku informowania Bella o wszelkich szkolnych/przedszkolnych zmianach organizacyjnych.
 10. Lektorzy utrzymują stały kontakt z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dzieci, informując ich na bieżąco o przerabianym materiale, czynionych przez dziecko postępach oraz przekazują wskazówki, nad jakimi obszarami językowymi uczeń powinien popracować.
 11. W przypadku konieczności naniesienia tymczasowej lub stałej korekty planu zajęć, jest ona konsultowana z Rodzicami/Opiekunami prawnymi.

§ 4. Płatności

 1. Opłata za kurs j. angielskiego może być uiszczana za cały semestr z góry lub w miesięcznych ratach.
 2. W przypadku opłat w formie miesięcznych rat, są one stałe i wynoszą 140 zł, z wyłączeniem września oraz miesiąca, w którym przypadają dwutygodniowe ferie zimowe.
 3. We wrześniu opłata naliczana jest proporcjonalnie, w zależności od faktycznej ilości zrealizowanych zajęć. W przypadku uczestników korzystających z promocji darmowych zajęć próbnych, opłata jest również pomniejszana o nominalny koszt tych zajęć.
 4. Średnia godzinowa stawka rozliczeniowa wynosi 17,50 zł/h.
 5. W miesiącu, w którym przypadają dwutygodniowe ferie zimowe opłata wynosi 70 zł.
 6. W przypadku pojedynczych nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości pomniejszenia opłaty proporcjonalnie do ilości nieodbytych zajęć. W takiej sytuacji (jeżeli układ planu na to pozwala) ustalany jest (po konsultacji z Rodzicem/Opiekunem prawnym) termin odrobienia zaległych zajęć. Gdy nie uda się ustalić dogodnego terminu odrabiania, istnieje możliwość przygotowania przez lektora (na życzenie rodzica) odpowiednich kart pracy umożliwiających dziecku nadrobienie powstałych zaległości.
 7. Obowiązek kontaktu z Biurem Obsługi Klienta w celu ustalenia sposobu i terminu odrobienia straconych zajęć leży po stronie Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka.
 8. W przypadku długotrwałej nieobecności (co najmniej 4 lub więcej zajęć w danym miesiącu) na wniosek Rodzica/Opiekuna prawnego naliczana jest jedynie tzw. opłata operacyjna wynosząca 50% miesięcznej raty, tj. 70 zł. W sytuacji wcześniejszego uiszczenia pełnej opłaty w danym miesiącu, ekwiwalent automatycznie przechodzi na kolejny miesiąc rozliczeniowy.
 9. W pierwszym miesiącu zajęć (po zakończeniu okresu próbnego dla nowych uczniów) pobierana jest dodatkowo opłata wstępna, która w całości przeznaczana jest na zakup dla uczniów zestawu podręczników na cały rok szkolny. Wysokość opłaty wstępnej uzależniona jest od ceny rynkowej podręczników w danym roku, pomniejszonej o wynegocjowany przez Bella bezpośrednio u wydawcy rabat.
 10. Bella nie pobiera marży za zakup podręczników dla uczniów. Przybliżona wysokość opłaty wstępnej waha się w granicach 50-100 zł w zależności od tytułu i poziomu zaawansowania zestawu książek (podręcznik + ćwiczenia).
 11. Opłaty za kurs w miesięcznych ratach należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca. Liczy się data wpływu wpłaty na konto.
 12. W wyjątkowych sytuacjach termin płatności może być przesunięty, po uprzednim uzgodnieniu nowego terminu z Biurem Obsługi Klienta.
 13. Opłaty należy uiszczać przelewem na konto bankowe wskazane przez Biuro Obsługi Klienta, które przesyłane jest wraz z informacją o opłatach semestralnych. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę, nazwę szkoły/przedszkola do której dziecko uczęszcza oraz miesiąc, za który uiszczana jest opłata.
 14. W przypadkach rażącego niedotrzymania terminu płatności, Bella ma prawo zawiesić uczestnictwo dziecka w zajęciach do czasu uregulowania zaległości.
 15. 15. Długotrwały brak spłaty zadłużenia skutkować może skreśleniem dziecka z listy uczniów, co jednocześnie nie zwalnia Rodzica/Opiekuna prawnego z obowiązku uregulowania powstałej zaległości.
 16. Rabaty:
  • Rabat Rodzinny - 10% rabatu na drugie i każde kolejne dziecko zapisane prze Rodzica/Opiekuna prawnego na zajęcia j. angielskiego w danym roku szkolnym
  • Rabat lojalnościowy – 40% upust od opłaty wstępnej dla każdego ucznia kontynuującego naukę w kolejnym roku szkolnym. Uczniowie, którzy zrezygnowali z udziału w kursie j. angielskiego przed zakończeniem roku szkolnego, tracą prawo do „rabatu lojalnościowego” w kolejnym roku szkolnym.
  • Rabat semestralny - 5% rabatu za uiszczenie opłaty za cały semestr z góry.

§ 5. Rezygnacja

 1. Rodzic/Opiekun prawny ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa dziecka w kursie w dowolnym terminie, bez konieczności podawania przyczyny.
 2. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek złożenia mailowej lub sms’owej rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach w Biurze Obsługi Klienta.
 3. Wskazana w zgłoszeniu data rezygnacji nie może być wcześniejsza od daty dokonania zgłoszenia w Biurze Obsługi Klienta.
 4. Wskazana data rezygnacji jest jednocześnie datą wstrzymania naliczania opłaty za kurs, z wyłączeniem miesiąca czerwca.
 5. W przypadku rezygnacji w czerwcu (ostatnim miesiącu rocznego kursu językowego) Rodzic/Opiekun prawny zobligowany jest do zapłacenia tzw. „opłaty operacyjnej”, wynoszącej 50% miesięcznej raty, tj. 70 zł, niezależnie od daty zgłoszenia rezygnacji. Pozostała część miesięcznej raty rozliczana jest proporcjonalnie do ilości faktycznie zrealizowanych godzin zajęć do dnia rezygnacji, po 8,75 zł (50% średniej godzinowej stawki rozliczeniowej) za każdą godzinę.
 6. Jeżeli termin rezygnacji przypadać będzie w miesiącu, za który dokonana już została opłata, to nadpłacona kwota zostanie zwrócona przelewem bankowym na wskazane konto.
 7. Wysokość zwrotu naliczona zostanie proporcjonalnie do ilości zajęć przypadających po terminie rezygnacji w danym miesiącu. Po 17,50 zł, za każdą niewykorzystaną godzinę zajęć w okresie IX-V oraz po 8,75 zł za każdą niewykorzystaną godzinę w miesiącu VI.
 8. W sytuacji uiszczenia opłaty za cały semestr z góry, proporcjonalne naliczanie zwrotu (wg. faktycznie zrealizowanych godzin zajęć) dokonywane jest jedynie w miesiącu złożenia rezygnacji. Za pozostałe (pełne) miesiące, przypadające po dacie złożenia rezygnacji, stawka zwrotu jest równa wysokości miesięcznej raty, tj. 140 zł za każdy miesiąc.
 9. W przypadku gdy liczebność danej grupy zajęciowej spadnie w trakcie roku szkolnego poniżej minimalne liczby 5 uczestników, gwarantującej rentowność kursu, Bella ma prawo do:
  • dołączenia uczestników do innej grupy zajęciowej, której program zajęć jest tożsamy; realizowanej w tej samej szkole/przedszkolu, w terminach umożliwiających przenoszonym uczestnikom dostosowanie ich do szkolnego planu lekcji,
  • zaproponowania Rodzicom/Opiekunom prawnym wyższej opłaty miesięcznej, która zagwarantuje rentowność kursu,
  • rozwiązania grupy, w przypadku, kiedy nie uda się zastosować jednego z dwóch wyżej proponowanych rozwiązań.
 10. Rodzic/Opiekun prawny ma prawo nie zgodzić się na rozwiązania proponowane w podpunktach 6a i 6b niniejszego paragrafu. W takim przypadku grupa zajęciowa zostanie rozwiązana.
 11. Rozwiązanie grupy z powodu zbyt małej ilości uczestników następować będzie na koniec danego miesiąca rozliczeniowego.

§ 6. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Zapisując dziecko na kurs, Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na udostępnienie przez Bella wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciach/nagraniach wideo robionych w trakcie zajęć językowych, których dziecko było uczestnikiem. Wybrane zdjęcia/nagrania wideo umieszczone zostaną na firmowej stronie internetowej Bella - Centrum Edukacji Aleksandra Kochańska (www.cebella.pl) oraz oficjalnych profilach szkoły w mediach społecznościowych (facebook, instagram, google+) w celach promocyjno-marketingowych firmy.
 2. Bella zobowiązuje się, że na wniosek Rodzica/Opiekuna prawnego usunie wskazane zdjęcie/nagranie wideo ze strony internetowej w trybie natychmiastowym.

§ 7. Sytuacje kryzysowe

 1. Poprzez sytuację kryzysową rozumie się zakaz prowadzenia dodatkowych zajęć stacjonarnych wydany przez uprawnione do tego organy, w konsekwencji wprowadzenia przez nie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, uniemożliwiających tą formę nauki.
 2. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, w wyniku której nie będzie możliwe prowadzenie zajęć w systemie stacjonarnym, zajęcia automatycznie (w obrębie tych samych grup zajęć) przechodzą w formułę lekcji online z nauczycielem.
 3. Rodzic/Opiekun prawny ma prawo do zawieszenia udziału dziecka w zajęciach na czas trwania lekcji w systemie online.
 4. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek zgłoszenie telefonicznego lub mailowego w Biurze Obsługi Klienta zawieszenia udziału dziecka w zajęciach w systemie online. Tylko w takiej sytuacji, od dnia zgłoszenia zawieszenia, opłata za udział w kursie przestaje być naliczana do czasu powrotu realizacji zajęć w formule stacjonarnej.
 5. W przypadku zgłoszenia zawieszenia udziału w zajęciach w środku miesiąca (po dokonaniu opłaty za dany miesiąc) lub w przypadku zapłacenia za cały semestr z góry, nadpłacona kwota jest zwracana w formie przelewu na wskazane konto, proporcjonalnie do okresu trwania zawieszenia.
 6. Brak udziału dziecka w zajęciach online, bez zgłoszenia tego faktu do Biura Obsługi Klienta nie skutkuje zawieszeniem opłaty.
 7. W sytuacji, w której zmiana systemu nauki wymagać będzie krótkiej przerwy technicznej w celu konsultacji z Rodzicami/Opiekunami prawnymi planu lekcji online, nieodbyte w tym okresie zajęcia będą odrobione w ustalonym wcześniej terminie.
 8. Jeżeli w wyniku zawieszenia udziału w zajęciach, liczba uczniów w obrębie danej grupy spadnie poniżej 5 uczestników, Bella ma prawo do reorganizacji grup zajęciowych (na czas zajęć online), przy jednoczesnym zachowaniu poziomu nauczania i zakresu przerabianego materiału.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Bella – Centrum Edukacji Aleksandra Kochańska z siedzibą główną w Szczecinie ul. Modra 23. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 604 405 566.
 2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  • zawarcie oraz prawidłowe wykonywanie umowy związane z prowadzeniem kursów językowych, półkolonii językowych oraz przeprowadzaniem międzynarodowych egzaminów językowych skutkujących uzyskaniem certyfikatu językowego. Podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia i wykonywania umowy (Artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
  • marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora: informowanie o nowościach i promocjach związanych z oferowanymi kursami językowymi, organizacją półkolonii dla dzieci oraz organizacja sesji egzaminacyjnych skutkujących uzyskaniem certyfikatów językowych będących w ofercie Bella. Podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (Artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 3. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych w zakresie niezbędnym do realizowania powierzonych im obowiązków
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie jak firmy księgowe, usługi logistyczne i kurierskie, audytorzy zewnętrzni, międzynarodowe instytucje egzaminacyjne przyznające certyfikaty językowe oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług
 4. Bella – Centrum Edukacji nie przekazuje danych do odbiorców w państwach trzecich (tj, poza Europejskim Obszarem Gospodarczym)
 5. Okres przechowywania danych osobowych:
  • dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia (zgodnie z ustawą o rachunkowości) oraz obowiązku przechowywania dokumentacji półkolonijnej (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży)
  • dane osobowe przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora mogą przestać być przetwarzane w każdej chwili wraz ze zgłoszeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach
 6. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia produktów i usług podanie danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy/zamówienia
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przepisy o ochronie danych osobowych gwarantują klientom szereg praw:
  • Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności prawo sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia lub przetwarzane na podstawie zgody. Otrzymane od nas dane mogą być przesłane innemu administratorowi danych
  • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • Prawo żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku prawo zostanie zrealizowane tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2021 r. Rodzic/Opiekun prawny dziecka, będącego uczestnikiem kursu językowego organizowanego przez Bella – Centrum Edukacji oświadcza niniejszym, iż zapoznał się z treścią powyższego Regulaminu, przyjął do wiadomości wszelkie jego postanowienia i w momencie podjęcia decyzji o udziale dziecka w kursie, przyjmuje na siebie wszystkie określone w Regulaminie prawa i obowiązki.